Cristina's Sandbox

From Mind's Eye Society 2017 Wiki
Jump to: navigation, search

Name: NPC Name
Aliases: NPC Aliases
Type: NPC Known Creature Type
Sub-Type: NPC Known Creature Sub-Type
Known Affiliation: NPC Known Affiliation (if any)
ST Point of Contact: NPC Point of Contact
CODXNPC Image.png